Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program: „ Letadélkem za poznáním a zábavou“

- nejdůležitějším činitelem vzdělávání jsou děti, jejich potřeby a prožitky. 

Filozofií naší školy je rozvíjet u dítěte estetické vnímání, které se stává základem při vývoji jeho osobnosti. Jsme přesvědčeni, že člověk rozvíjející se v tomto směru se stává citlivým, tolerantním, morálním…

 

Zaměření programu:  Zdravý životní styl  a sport

Vzdělávací činnost je zpracovaná do krátkodobých plánů – podtémat a tyto dále do tematických částí. Je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnost dítěte, probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat, objevovat. Podporuje v dítěti odvahu ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže. Vzdělávací program nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

 

Cíle předškolního vzdělávání dle RVP:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 

 

Dlouhodobé cíle předškolního vzdělávání dle ŠVP:

 • osobnostně-sociální rozvoj dítěte
 • vnímat základní lidské, morální a společenské hodnoty a návyky
 • pěstovat a vytvářet povědomí o těchto hodnotách a návycích, které se každodenně vyskytují v prostředí dítěte

 

Formy vzdělávání:

 • uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech
 • jsou založeny na přímých prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat
 • mají charakter hry, zábavy a zájmových činností pro děti!

 

Charakteristika tematických celků:

 1. Letadélko poznává sebe, domov a své kamarády

Vzdělávací nabídka směřuje k získávání zdravého sebevědomí dětí, psychické zdatnosti a rozvoji intelektu. Záměrem je podporování pohybových a manipulačních dovedností a získávání poznatků dětí, co je a co není pro ně a jejich zdraví prospěšné. Děti získají základy pro další učení a rozvoj své osobnosti. K rozvíjení vzájemné komunikace, ochotě spolupracovat a pomáhat si. Učí děti být tolerantní, respektovat společná pravidla soužití, řešit vzniklé situace s ohledem na práva a přání druhých

 

 1. Letadélko zvídavé a učenlivé

Vzdělávací nabídka směřuje k novým poznatkům o okolním světě – o světě lidí, přírody i techniky.  Dítě si osvojuje si experimenty a užívá při tom jednoduché znaky, pojmy a symboly. Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických a matematických postupů

 

 1. S letadélkem na cestách

Vzdělávací nabídka směřuje k rozvíjení poznatků o okolním světě, jeho proměnách a o příčinách a souvislostech v přírodě. Děti získají povědomí o světě lidí, kultury jejich tradic, přírody i techniky a o vztahu člověka k přírodě a jeho možnostech aktivně přírodu chránit a změny v přírodě ovlivňovat.