Nadstandardní aktivity

 

  1. Předplavecký výcvik

Plavání je nejzdravější pohybovou aktivitou a má své nezastupitelné místo v životě každého jedince. Vedle zdravotních vlivů, jako je otužování, dochází při plavání také k přiměřenému zatěžování celého organizmu, všech svalových skupin.

Děti získávají jistotu při pohybu ve vodě, získávají důležité charakterové vlastnosti jako schopnost překonávat sám sebe a důvěřovat si. Postupně jsou zábavnou formou rozvíjeny základní plavecké dovednosti a pohybové schopnosti dětí

 

Organizace: děti jsou rozděleny do dvou skupinek dle pokročilosti. Doprava je zajištěna autobusem. Odjezd od MŠ je v 7:30 hod.

 

Co na sebe: Celoročně: ponožky, tepláčky, triko s krátkým/dlouhým rukávem. Podzim/zima – bunda a čepice. Jaro – stačí mikina. Zkrátka, podle počasí. Tímto oblečením velice usnadníte práci nám i dětem!

Co s sebou: do prostorného BATŮŽKU – župan, gumové pantofle a gumovou koupací čepici, plavecké brýle

Kdy kroužek probíhá:   každý pátek

Komu je kroužek určen: všem dětem, které mají rády vodu

 

  1. školní sbor "ZPĚVÁČEK"

Zpěv přináší radost a je pro děti přirozenou činností, hrou. Působí na celkový rozvoj osobnosti dítěte, ovlivňuje jeho psychický i fyzický vývoj. Zpěv vede k lepšímu soustředění, cvičí paměť, pozornost, podporuje představivost a tvořivost. Zlepšuje kvalitu dětské řeči.

Zpěv podporuje sebevědomí dětí, pomáhá v komunikaci, usnadňuje překonávat komunikační bariéry. Zpěvem rozvíjíme muzikálnost dětí.

Cílem kroužku je radost ze zpěvu a dobrý pocit z nově naučené písničky.

 

Kdy kroužek probíhá:   středa

Komu je kroužek určen: všem dětem, které rády zpívají a mají hudební cítění. Počet dětí v kroužku je omezen.

 

  1. „Školička“ Edukativně stimulační skupiny

Jde o program určený předškolním dětem. Do skupiny osmi až deseti účastníků jsou děti zařazeny na základě zájmu rodičů a je zde rozvíjeno několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit – zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti.

 

Kdy kroužek probíhá:   každý pátek pro danou skupinu

Cena za 10 lekcí:   účast v lekcích je zcela zdarma.

Komu je kroužek určen:  Edukativně stimulační skupiny jsou určeny předškolním dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.

 

  1. Logopedie

V mateřské škole probíhá logopedická péče ve spolupráci s klinikou LOGO.

Podle zájmu rodičů a depistáže logopeda, jsou děti zahrnuty do této pravidelné péče.

 

Kdy  probíhá:   každý čtvrtek od 12:30 hod. Je možné si předem dohodnout přítomnost rodiče u cvičení, které logoped s vaším dítětem provádí.

Cena:   péče je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění na základě doporučení pediatra

 

Logopedie se zabývá poruchami řeči u dětí i dospělých, čili rozvoje, vzděláním a výchovou jedinců s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi. Zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj.

U dětí řeč souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka.

 

5. Cvičení - Velký sál Dětského centra SOKOL Brno 1

Skvěle vybavená tělocvična nabízí široké vyžití. K dispozici jsou velké molitanové kostky, z kterých je možné vytvořit řadu různých překážkových drah, dále velká trampolína s velkým doskočištěm do měkkých molitanů, lezecké lano a zavěšené houpačka ze sítě, hrazdy a spoustu drobného TV náčiní, míče Sball wellnes.
Cvičení probíhá s učitelkou zdravého cvičení (www.cvictechytre.cz)

 

Co děti potřebují: batůžek na záda a v něm: tričko, legíny a láhev s pitím

Kdy kroužek probíhá:  každé úterý, odchod z MŠ je v 9:00hod.

Komu je kroužek určen: starším dětem 5-6 let    (Sokol je na ul.Kounicova a děti chodí pěšky obě cesty)

 

6. Cvičeníčko pro maláčky

Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce.
Kroužek je zaměřen především na pohybové hry, ve kterých se u dětí rozvíjí lokomoční a nelokomoční dovednosti, manipulační dovednosti a tělesná zdatnost.

 

Kdy kroužek probíhá:  čtvrtek

Komu je kroužek určen: nejmladším dětem

 

     7. Keramika

Hlína patří už od dávných věků k nejdůležitějším přírodním materiálům vůbec. Pro děti je práce s hlínou velice přínosná. Zmiňme si na začátek její zdravotní přínos. Podle jistého výzkumu (DU TOIT, 2012) má hlína nezastupitelnou roli při tvorbě imunity u dětí, které si tvoří v těle, prostřednictvím styku s přírodními elementy v půdě, silné obrané látky. Hlína a tvorba s ní spojená má ale pro děti mnoho jiných pozitiv. Velmi podstatný je rozvoj jemné motoriky. Děti si mohou materiál důkladně osahat, zkoušet jeho vlastnosti, do práce zapojí celé ruce, dlaně, prsty nebo jen jejich konečky. Materiál mohou hníst, mačkat, tlačit, otiskovat do něj předměty, vytahovat, válet, tvarovat z velkého kusu nebo z malého, všechny způsoby rozvíjí  jemnou motoriku, smysly (především hmat, ale i čich, zrak, sluch) a tvořivého ducha. V neposlední řadě práce s hlínou uvolňuje u dětí psychické potíže, umožní jim lépe se projevit, vyrovnat se s problémy. Pomáhá překonat překážky, způsobené strachem. Tvorba s hlínou také podporuje prostorovou představivost a její rozvoj.

 

Kdy kroužek probíhá:   středa

Komu je kroužek určen: nejstarším dětem (5 - 6 let)

 

     8. Jóga pro děti

Dětská jóga pracuje s dětským tělem hravou a zábavnou formou. Jednotlivá cvičení jsou doplněna krátkými říkankami, příběhy a pohádkami tak, abychom vzbudili zájem dětí a pozitivně je naladili. Jógová cvičení jsou vhodná jako prevence pro správné držení těla. Kromě jógových cviků jsou v lekci zařazeny i dechové techniky, protože dech a správné dechové stereotypy hrají nedílnou součást života. V lekci jsou zahrnuty i koncentrační techniky, které děti učí pozorování svého těla a vnímání svých emocí a myšlenek. Lekci uzavírá relaxace, při které se děti učí jak se ztišit, zklidnit a uvolnit.

Kdy kroužek probíhá:  čtvrtek

Komu je kroužek určen: nejstarším dětem (5 - 6 let), počet dětí ve skupince je max. 15