Individuální předškolní vzdělávání

 


Právní ukotvení individuálního vzdělávání

V § 34b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno povinné
předškolní vzdělávání. Zákon připouští individuální vzdělávání jako jednu z forem
plnění 
této povinnosti. Zákonný zástupce má povinnost dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání.

 

Oznámení individuálního vzdělávání


Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat 
individuálně. Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku,
oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního
roku, tedy v období, kdy probíhají zápisy do mateřské školy. 

Oznámení zahájení individuálního předškolního vzděláváníPostup MŠ po převzetí oznámení o individuálním vzdělávání


Mateřská škola má povinnost na základě tohoto oznámení seznámit zákonného
zástupce 
s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. Dále je možné zákonnému
zástupci doporučit vytváření sběrného portfolia dítěte, kam budou zakládat materiály
související s individuálním vzděláváním. Sběrem těchto různorodých materiálů rodiče
i škola získají dobrý podklad pro snadnější průběh rozhovoru o průběhu individuálního
vzdělávání při ověření dosahování očekávaných výstupů.
Vytváření portfolia je dobrovolné, nelze ho vyžadovat povinně. Zároveň s těmito
informacemi sdělí škola zákonným zástupcům termíny pro ověření dosahování
očekávaných výstupů nebo místo a způsob zveřejnění této informace. 

Oblasti individuálního vzdělávání a doporučení MŠ

 

Jako ověření, zda zákonní zástupci sdělení porozuměli a předané informace jsou pro
ně dostačující, mateřská škola vyhotoví písemný záznam, který potvrzuje převzetí
informací s podpisem zákonného zástupce.

Potvrzení převzetí informací o individuálním předškolním vzdělávání 

 

Termín ověřování dosahování očekávaných výstupů

 

Termíny škola uvádí ve Školním řádu: řádný termín vždy třetí pondělí v listopadu,
náhradní termín první pondělí v prosinci nebo dle domluvy s ředitelkou školy.

K ověření přijde zákonný zástupce s dítětem jen jednou, a to v zákonem stanoveném
období.Průběh ověření a účast zákonných zástupců

 

Zákonnému zástupci dítěte ze školského zákona vyplývá jediná povinnost, a to zajistit
účast dítěte u ověření. Ověření provádí ředitel školy nebo jím pověřený učitel.
Zákonný zástupce má právo být přítomen ověření. Ověření by mělo probíhat ve vstřícné
atmosféře, nejlépe formou rozhovoru se zákonným zástupcem. Právě on má informace
o průběhu individuálního vzdělávání svého dítěte a je schopen je vyjádřit. K tomuto
rozhovoru může být vhodným vodítkem právě výše zmíněné portfolio dítěte, které
dokladuje naplnění otázek v některých, nebo ve všech sledovaných oblastech. 
Cílem ověření není dítě zkoušet. Očekávané výstupy RVP PV nejsou závazné, mají
podstatu směřující, orientační, doporučující.

K rozhovoru by mělo být přizváno i dítě. Nelze však vynucovat jeho aktivní zapojení.
Otázky by měly být přiměřené, vycházet ze života dítěte a jeho reakcí. Dítě prostředí
ani lidi mateřské školy nezná, může být bázlivé, nejisté. Měly by být kladeny otevřené
otázky činnostního charakteru, aby z odpovědi bylo patrné, jakým způsobem zákonný
zástupce podporuje dítě k dosahování očekávaných výstupů.
 
V případě individuálního vzdělávání mateřská škola dítě nijak nesleduje ani nevede,
pouze jedenkrát ověří úroveň dosahovaní očekávaných výstupů. Zákon nestanovuje
podobu a průběh ověření. Časová náročnost ověření by měla odpovídat možnostem
a potřebám zúčastněných.
Na základě rozhovoru a reakcí dítěte doporučí škola další postup, tedy na co se má
zákonný zástupce v dalším období zaměřit, aby co nejlépe rozvíjel své dítě.

Mateřská škola pořídí písemný Zápis o konání ověření podepsaný zákonným zástupcem
dítěte a zástupcem mateřské školy.